Algemene voorwaarden

Ten behoeve van Paintballverhuur.nl.

 1. Artikel 1. DEFINITIES
  In deze Algemene Leveringsvoorwaarden hebben de onderstaande termen de volgende betekenis:
  1.1 Wij of ons: De gebruikers van deze Algemene Leveringsvoorwaarden handelend onder de naam: Paintballverhuur.nl
  1.2 Bijeenkomst / activiteit: Hier onder vallen alle faciliteiten / diensten overeengekomen in een opdrachtbevestiging met Paintballverhuur.nl
  1.3 Opdrachtgever: degene die de opdracht heeft gegeven tot of in wiens naam wij een bijeenkomst / activiteit organiseren;
  1.4 Leverancier: degene, die zijnde de opdrachtgever, die goederen, diensten of andere op geld waardeerbaar prestaties aan ons levert;
  1.5 De directie: zij die staan ingeschreven bij de Kamer van Koophandel – Rotterdam - onder dossiernummer: 24382627;
  1.6 Participant: degene, niet zijnde de opdrachtgever, die mede de opdracht heeft gegeven tot of in wiens naam wij een bijeenkomst /activiteit organiseren;
  1.7 Wederpartij: zowel opdrachtgever, participant als leverancier;

 2. Artikel 2. WERKINGSSFEER
  .2.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op onze aanbiedingen, opdrachtbevestigingen en overeenkomsten.
  2.2 Wij zijn slechts aan orders, overeenkomsten of wijzigingen daarvan en of aanvullingen daarop gebonden, nadat wij de bevestiging daarvan schriftelijk hebben geaccepteerd.

 3. Artikel 3. OFFERTES
  3.1 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, zijn al onze offertes vrijblijvend.
  3.2 Offertes met een herhalend karakter binden ons slechts voor het door ons schriftelijk vastgesteld tijdsbestek.
  3.3 Bij het uitblijven van opdrachten na de gevraagde offerte kunnen de organisatie kosten slechts in rekening worden gebracht, indien dit is overeengekomen. Dit geldt ook voor offertes
  uitgebracht aan ons door leveranciers.

 4. Artikel 4. VOLMACHTEN
  4.1 Enkel en alleen de directie - hetzij persoonlijk hetzij bij schriftelijke volmacht aan een van onze medewerkers - is bevoegd om in een overeenkomst bedingen op te nemen, die afwijken van
  deze algemene leveringsvoorwaarden.
  4.2 Degene, die namens de participant of opdrachtgever optreedt, wordt verondersteld daartoe door de participant of opdrachtgever gemachtigd te zijn.

 5. Artikel 5. WIJZIGINGEN IN DE OPDRACHT
  5.1 Wijzigingen in de oorspronkelijke opdrachtbevestiging van welke aard ook, door of namens de opdrachtgever of de participant aangebracht - hetzij schriftelijk hetzij op andere wijze -, die
  leiden tot door ons niet in de opdrachtbevestiging opgenomen kosten, worden de opdrachtgever in rekening gebracht.
  5.2 Indien de opdrachtgever, na het verstrekken van de opdrachtbevestiging, alsnog wijzigingen verlangt in de uitvoering / verblijf, dan moeten deze wijzigingen tijdig en schriftelijk aan ons ter
  kennis worden gebracht. Worden de wijzigingen mondeling of per telefoon gegeven, dan is het risico voor de tenuitvoerlegging van de wijzigingen steeds voor rekening van de opdrachtgever.
  5.3 Onverminderd het bepaalde in deze algemene leveringsvoorwaarden, gelden wijzigingen, zoals bedoeld in de bepalingen van
  lid 1. en 2. van dit artikel, slechts indien en voor zover deze door ons schriftelijk zijn aanvaard.
  5.4 Paintballverhuur.nl behoudt zich het recht, in overleg met opdrachtgever wijzigingen in de opdrachtbevestiging aan te brengen. Indien de opdrachtgever hierdoor de opdracht wil ontbinden, zal hij
  verplicht zijn het reeds door ons uitgevoerde gedeelte van de order en/of overeenkomst af te nemen tegen betaling van het bedrag, die zich verhoudt tot de omvang van de order en/of
  overeenkomst.

 6. Artikel 6. OPDRACHTBEVESTIGING
  6.1 De opdrachtbevestiging heeft altijd een bepaalde geldigheidsduur. Indien er binnen deze termijn geen ondertekend exemplaar in het bezit van Paintballverhuur.nl zal zijn, kunnen door de
  opdrachtgever geen rechten meer ontleend worden.

 7. Artikel 7. ANNULERING
  7.1 Annulering dient schriftelijk te geschieden:
  a. Bij annulering tot 6 weken voor aanvang van de bijeenkomst / activiteit bent u maximaal 35% van de overeengekomen totaalprijs aan Paintballverhuur.nl verschuldigd,
  b. Bij annulering tot 4 weken voor aanvang van de bijeenkomst / activiteit bent u 50% van de overeengekomen totaalprijs aan Paintballverhuur.nl verschuldigd,
  c. Bij annulering tot 2 weken voor aanvang van de bijeenkomst / activiteit bent u 75% van de overeengekomen totaalprijs aan Paintballverhuur.nl verschuldigd,
  d. Bij annulering na deze termijn kan niet meer tot restitutie worden overgegaan en bent u de overeengekomen totaalprijs verschuldigd.
  7.2 Annulering dient schriftelijk te worden bevestigd door de directie.

 8. Artikel 8. BETALING
  8.1 De door ons vermelde prijzen zijn exclusief B.T.W., tenzij anders vermeld.
  8.2 Na ontvangst van de ondertekende opdrachtbevestiging door Paintballverhuur.nl ontvangt u een factuur. Deze dient binnen 2 weken na de factuurdatum te worden overgemaakt op
  bankrekeningnummer: 15.61.88.783 t.n.v. Paintballverhuur.nl onder vermelding van het factuurnummer.
  8.3 Extra deelname aan een bijeenkomst / activiteit kan achteraf aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht. U ontvangt hiervoor een factuur. Deze dient binnen 2 weken na de
  factuurdatum te worden overgemaakt
  8.4 Andere niet in de opdrachtbevestiging opgenomen posten, waaronder additionele uitgaven tijdens een bijeenkomst / activiteit worden achteraf gefactureerd.
  8.5 Eventuele veranderingen in de B.T.W.-tarieven komen ten laste van de opdrachtgever.
  8.6 Toeristenbelasting is inbegrepen tenzij anders vermeld.
  8.7 Indien de opdrachtgever een der betalingen nalaat tijdig te voldoen, zijn wij gerechtigd de overeenkomst zonder opgave van redenen en zonder tot schadevergoeding gehouden te zijn, te
  ontbinden. De door ons gemaakte kosten zullen alsnog aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht en Paintballverhuur.nl heeft recht op vergoeding daarvan.
  8.8 Vanaf de datum dat de betalingen door de opdrachtgever plaats hadden moeten vinden tot de datum van betaling is de opdrachtgever, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling
  vereist is, de wettelijke rente verschuldigd, waarbij een gedeelte van een maand als een hele telt.
  8.9 Alle kosten van invordering, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke, komen ten laste van de opdrachtgever, waarbij de buitengerechtelijke invorderingskosten worden bepaald op
  tenminste 25% van de overeengekomen totaalprijs (met een minimum van !. 125,--).

 9. Artikel 9. AANSPRAKELIJKHEID / GARANTIE
  9.1 Paintballverhuur.nl staat tegenover haar opdrachtgever garant voor een correcte uitvoering van de door haar geaccepteerde opdracht, een en ander conform de in de opdrachtbevestiging
  opgenomen tekst. Daarbij is niet van belang of Paintballverhuur.nl al dan niet dienst verleners zal inschakelen bij de uitvoering.

 10. Artikel 10. UITSLUITING / BEPERKING AANSPRAKELIJKHEID
  10.1 Behoudens de verantwoordelijkheid van Paintballverhuur.nl krachtens wettelijke bepalingen en algemeen geldende regels van redelijkheid en billijkheid, is zij nimmer aansprakelijk voor de kosten,
  schade en intresten, die eventueel ontstaan als direct gevolg van:
  a. een niet toerekenbare tekortkoming in de nakoming door Paintballverhuur.nl
  b. daden of nalatigheid van de opdrachtgever of de gasten / deelnemers en participant(en).
  10.2 De aansprakelijkheid van Paintballverhuur.nl is te allen tijde beperkt tot het bedrag waartoe zij verzekerd is.

 11. Artikel 11. DEELNEMERS EN HAAR VERPLICHTINGEN
  11.1 Alle personen moeten zich er terdege van bewust zijn dat deelname aan de activiteiten van Paintballverhuur.nl grote lichamelijke en geestelijke inspanning kan vergen.
  11.2 Paintballverhuur.nl behoudt zich het recht deelnemers uit te sluiten van deelname van een door ons georganiseerde activiteit, indien het vermoeden bestaat dat een deelnemer niet in staat is deel
  te nemen aan een activiteit.
  11.3 Indien deelnemers moeilijkheden veroorzaken of kunnen gaan veroorzaken en/of niet toelaatbaar gedrag uiten, kan Paintballverhuur.nl besluiten hen van verdere deelname te ontzeggen, zonder
  het verlenen van restitutie.
  11.4 De opdrachtgever stelt de ouder(-s) en/of verzorger(-s) van minderjarige deelnemers op de hoogte van deelname aan de door ons georganiseerde activiteiten, zoals overeengekomen in
  de opdrachtbevestiging.

 12. Artikel 12. SCHADE / VERNIELINGEN TIJDENS VERBLIJF
  12.1 Paintballverhuur.nl heeft het recht om kosten voortkomend uit de schade en/of vernielingen aangericht door gasten / deelnemers, zover niet op de dader(-s) zelf te verhalen, op de opdrachtgever
  te verhalen

 13. Artikel 13. VERBLIJF OP OUTDOOR-/TRAINING- EN OVERNACHTINGSLOKATIES
  13.1 Alle gasten / deelnemers verblijvend op onze lokaties dienen de geldende huisregels en instructies van Paintballverhuur.nl op te volgen. Indien gasten / deelnemers geen gehoor geven aan de
  huisregels en instructies van Paintballverhuur.nl zijn wij gerechtigd het verblijf te ontzeggen, zonder het verlenen van restitutie.

 14. Artikel 14. VERHUUR MATERIALEN
  14.1 Paintballverhuur.nl is niet aansprakelijk voor enig letsel, door welk toeval of ongeval dan ook, aangebracht aan de gebruikers voor, tijdens of na de activiteit.
  14.2 De opdrachtgever dient de gehuurde materialen binnen de gestelde termijn, na de activiteit weer in de oorspronkelijke staat over te dragen aan paintball-verhuur.nl.
  14.3 Bij vermissing en/of schade aan materialen heeft Paintballverhuur.nl het recht om de kosten op de opdrachtgever te verhalen. Schade en/of vermissing dient direct aan Paintballverhuur.nl te worden
  gemeld. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor het gehuurde, vanaf het moment van afhalen tot het tijdstip van terugbezorging.
  14.4 Paintballverhuur.nl kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor schade aan andermans eigendommen (lokaties) door het gebruik van onze verhuurde materialen.
  14.5 De opdrachtgever draagt zelf zorg voor de benodigde vergunningen die voor de uitvoer van activiteiten noodzakelijk kunnen zijn.

 15. Artikel 15. VERHUUR PAINTBALL MATERIAAL
  15.1 Paintballwapens vallen in het beginsel onder “categorie IV” van de Wet wapens en munitie. Het bezit van deze wapens is toegestaan, maar het openbaar dragen van deze wapens is
  (zonder vergunning) verboden. Lees meer over het dragen van de wapens in documentatie van justitie. Paintballverhuur.nl kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor overtredingen aangaande
  deze wetgeving.

  15.2 Volgens de Nederlandse wet is paintballen alleen toegestaan voor personen van 18 jaar en ouder. Dit is te wijten aan de wapens die bij het spel gebruikt worden. Volgens de Nederlandse
  wapenwet vallen wapens die werken op lucht- of gasdruk in de categorie IV. Voor het bezitten van dit soort wapens uit deze categorie is weliswaar geen wapenvergunning nodig, maar ze
  mogen niet gebruikt noch bezeten
  worden door minderjarigen. Paintballverhuur.nl kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor overtredingen aangaande deze wetgeving

 16. Artikel 16. NACHTELIJKE DROPPINGEN/TOCHTEN
  16.1 Het is in heel Nederland niet toegestaan om zich na zonsondergang in de bossen te begeven. De eventuele gevolgen van het overtreden van deze bepaling kunnen niet op Paintballverhuur.nl
  worden verhaald. Deelname aan tochten geschiedt dan ook geheel op eigen
  risico.

 17. Artikel 17. GEMOTORISEERDE EVENEMENTEN
  17.1 Men dient de instructies van Paintballverhuur.nl in acht te nemen.

 18. Artikel 18. EIGENDOMSVOORBEHOUD
  18.1 Indien en voor zover wij zaken leveren aan de opdrachtgever, gaat de eigendom van de geleverde zaken over op de opdrachtgever op de dag, waarop de opdrachtgever de verschuldigde
  prijs, renten, kosten en schadevergoedingen ter zake van de geleverde zaken, en het daar eventueel aan verbonden en door ons georganiseerde bijeenkomst/activiteit, zal hebben voldaan. Bij
  niet betaling zijn wij gerechtigd de zaken bij de opdrachtgever of bij derden, indien de zaken bij derden zijn opgeslagen, terug te halen en zijn opdrachtgever dan wel de derden verplicht ons
  hiertoe daadwerkelijk in de gelegenheid te stellen. De kosten van deze retournering komen voor rekening van opdrachtgever.

 19. Artikel 19. RETENTIERECHT
  19.1 Met betrekking tot zaken van opdrachtgever, die wij onder ons hebben, zijn wij gerechtigd die goederen onder ons te houden tot het tijdstip waarop alle kosten die wij hebben gemaakt ter
  uitvoering van de opdracht van diezelfde opdrachtgever zijn voldaan. Tenzij de opdrachtgever voor die kosten genoegzaam zekerheid heeft gesteld.

 20. Artikel 20. FORCE MAJEURE
  20.1 Indien de voortgang in de uitvoering van de orders en/of overeenkomst, ten gevolge van een niet aan de schuld van de opdrachtgever toe te rekenen tekortkoming in de nakoming, en te
  voorzien valt dat de uitvoering voor een periode van meer dan 2 weken zal worden belemmerd, dan zijn wij gerechtigd om de order en/of de overeen komst zonder enige ingebrekestelling en
  zonder enige gerechtelijke tussenkomst te beëindigen door opzegging dan wel ontbinding, naar keuze van paintballverhuur.nl. In dit geval is de opdrachtgever gehouden ons het verschuldigde bedrag
  in verhouding tot het door ons verrichte werk uit te betalen.
  20.2 In geval van een niet aan onze schuld toe te rekenen tekortkoming in de nakoming van de order en/of overeenkomst, zullen wij de opdrachtgever daarvan met bekwame spoed mededeling
  doen. Na ontvangst van deze mededeling heeft de opdrachtgever 2 weken de tijd om de order en/of overeenkomst te ontbinden. Indien de opdrachtgever besluit tot annulering, zal hij verplicht
  zijn het reeds door ons uitgevoerde gedeelte van de order en/of overeenkomst af te nemen tegen betaling van het bedrag, die zich verhoudt tot de omvang van de order en/of overeenkomst.
  20.3 Onder een niet aan de schuld van één der partijen toe te rekenen tekortkoming in de nakoming van de order en/of overeenkomst wordt onder meer verstaan: oorlog, mobilisatie, onlusten,
  overstromingen, stormschade, stremming in trein-, water-, lucht-, of wegverkeer, gebrek aan brandstoffen, stagnatie in, beperking of stopzetting van de levering door openbare nutsbedrijven,
  brand, machine-breuk en andere productiestoringen, stakingen, uitsluitingen, overheidsmaatregelen, niet-leveringen van materialen en halffabrikaten door derden en andere ten tijde van de
  totstandkoming van de order en/of overeenkomsten voorzienbare en onvoorzienbare omstandigheden, die uitvoering van de order en/of overeenkomst verstoren en voorts de omstandigheden,
  die van een zodanige invloed zijn op de inhoud van de order en/of overeenkomst dat de wederpartij in redelijkheid en billijkheid de nakoming van de order en/of overeenkomst niet kan eisen.

 21. Artikel 21. AUTEURSRECHT, INDUSTRIEEL EIGENDOMSRECHT
  21.1 Het auteursrecht en andere industriële of intellectuele eigendomsrechten van door ons bedachte of tot stand gebrachte bijeenkomst / activiteit / materialen en dergelijke berust bij
  paintball-verhuur.nl.
  21.2 Indien de opdrachtgever een bijeenkomst / activiteit / materialen en dergelijke door ons laat bedenken of ontwerpen en vervolgens geen order plaatst op een dergelijke idee of ontwerp, dan
  zullen de hieraan verbonden kosten in rekening gebracht worden, zonder dat daardoor de rechten op het idee op opdrachtgever zullen overgaan. In de aan de opdrachtgever in rekening
  gebracht kosten van het bedenken of ontwerpen zijn auteursrechten niet inbegrepen.

 22. Artikel 22. KLACHTEN
  22.1 Reclames met betrekking tot door ons georganiseerde bijeenkomst / activiteit dienen binnen 7 dagen na afloop van de bijeenkomst / activiteit schriftelijk bij ons te worden ingediend.
  22.2 Het indienen van reclames ontheft de opdrachtgever niet van zijn verplichting de door ons ingediende factuur tijdig te betalen.
  Artikel 22. GESCHILBESLECHTING
  22.3 In afwijking van de wettelijke regels voor de bevoegdheid van de burgerlijke rechter zal elk geschil tussen opdrachtgever en Paintballverhuur.nl in geval de rechtbank bevoegd is, worden
  beslecht door de Rechtbank te Rotterdam. NB: [Met in achtneming van Art.
  6:236 sub. n. BW, anders vernietigbaar].
  Artikel 23. TOEPASSELIJK RECHT
  23.1 Op elke overeenkomst met Paintballverhuur.nl is Nederlands recht van toepassing.